preloader

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi (Bundan sonra kısaca “Muayenehane” olarak
anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi
başta olmak üzere; internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek,
sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde
işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul
tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun
olarak hazırlanmıştır. Muayenehane tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra
Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu
değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı
bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Muayenehane
tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ
Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahipleri/ilgili kişiler, Muayenehane tarafından kişisel
verileri işlenmekte olan www.profdrozlemesen.com internet sitesini ziyaret eden tüm gerçek
kişilerdir.
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@profdrozlemesen.com e-posta adresi üzerinden
Muayenehane İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ
SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Muayenehane, kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları”
başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek,
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve
işleyebilecektir. Muayenehane, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve
yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri
işlemektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz
aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Muayenehane tarafından işlenmektedir.
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
• Adı
• Soyadı
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve
Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnternet
Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere Geri
Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın
5’inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinde yer alan
iletişim formları aracılığıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
• Telefon Numarası
• E-Posta Adresi
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi
ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere
Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın
5’inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları
aracılığıyla toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Bilgileri
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
• IP Adresi
• İnternet Sitesini
Ziyaret Süresi
• Zorunlu Çerezler
İnternet Sitesinin Temel İşlevinin Yerine Getirilmesi ve
İşlevselliğinin Arttırılması, Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu
Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın
5’inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz elektronik formlar ve internet sitesi vasıtasıyla
toplanmaktadır.
Diğer Bilgiler
İşlenen Kişisel
Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
• Soru/Talep/Şikayet
Konusu
Ziyaretçi Kaydının Oluşturulması, İnternet Sitesi Üzerinden
Soru, Talep ve Şikayetlerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi
ve Çözümlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
İnternet Sitesi Üzerinden İletilen Soru, Talep ve Şikayetlere
Geri Dönüşlerin Sağlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun
Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin
Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve
Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz Muayenehane tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki
danışmanlık hizmeti alma amacıyla hukuk büroları, mali müşavirler ve diğer danışmanlar ile,
saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi
teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren firma ve kişilerle ve talep edilmesi halinde yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE
PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının
yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile
paylaşılabilmektedir.
6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe
düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas
alınmıştır.) www.profdrozlemesen.com web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge
ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza
ya da ilgili kişi tarafından Muayenehane’ye daha önce bildirilen ve Muayenehane’nin
Kişisel Verilerin
İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın
5’inci maddesinde belirtilen;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri
Toplama
Yöntemleri
Verileriniz internet sitesinde yer alan iletişim formları
aracılığıyla toplanmaktadır.
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit
edilebilir bir biçimde Muayenehane’ye ait kvk@profdrozlemesen.com irtibat adresine veya
aşağıda belirtilen Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2 Daire:1
Şişli/İstanbul adresine iletmeniz durumunda Muayenehane, talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ile söz
konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin
uygulama alanı bulacağını temin eder.
Veri Sorumlusu : Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi
Adres : Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2
Daire:1 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 212 302 99 91