preloader

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi
başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan
işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu
Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan
yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nin yayım
tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle
uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır.
1. İLGİLİ KİŞİ
İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verileri işlenen hasta ve hasta yakınlarıdır.
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Muayenehane tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@profdrozlemesen.com eposta adresi üzerinden Muayenehane İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA
YÖNTEMLERİ
Muayenehane, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında
belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek,
üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Muayenehane kişisel verilerin işlenme amaçlarını
açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri
işlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar
ve hukuki sebepler dahilinde Muayenehane tarafından işlenmektedir:

Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Kayıt, Randevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ad-Soyad
 • Hasta Yakını Ad-Soyadı (İşlemler Hasta
  Yakını Tarafından Yürütüldüğü Takdirde)
 • E-posta Bilgisi
 • Hasta Yakını E-Posta Bilgisi (İşlemler
  Hasta Yakını Tarafından Yürütüldüğü
  Takdirde)
 • Ateş ve Öksürük Bilgisi (Covid-19
  Pandemi Süreci Sebebiyle)
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Talep ve Şikayetler

Kimlik Tespiti Ve Doğrulanması İşlemlerinin Yürütülmesi,
Randevu Oluşturulması, Randevuların İptal ve Değişiklik
İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Randevu Hakkında
Bilgilendirmelerin Yapılması, Çağrı Merkezi Üzerinden
Randevu Süreçlerinin Yürütülmesi, Tamamlanmamış Randevulara İlişkin Hatırlatmaların Yapılması, Günlük
Operasyonların Planlanması ve Yönetilmesi, Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi,
Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi hattı, tarafımıza ait internet sitesi üzerinden elektronik formlar
ve çeşitli iletişim araçları üzerinden, anlaşmalı olduğumuz randevu hizmeti veren çeşitli internet siteleri ve internet
sitelerine ait mobil uygulamalar ve çağrı merkezi hatları üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Veri İşleme Faaliyeti: Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 • Cinsiyet, Uyruk
 • Doğum Yeri/Tarihi
 • Kimlik Seri No./Geçerlilik Tarihi
 • Anne Adı, Baba Adı
 • Kimlik Cilt No./Sıra No., Medeni Hal
 • Pasaport Numarası/ Geçerlilik
  Süresi/Verildiği Ülke
 • HES Kodu, Laboratuvar/Test Sonuçları
 • Muayene Verileri
 • Check-Up Bilgileri, Reçete Bilgileri
 • Tanı, Teşhis, Tedavi, Tetkik Bilgileri
 • Engellilik Bilgisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
 • Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Veriler

Kimlik Tespiti Ve Doğrulanması İşlemlerinin Yürütülmesi,
Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî
Teşhis, Gerekli Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi,
İlgili Mevzuat Uyarınca Sağlık Bakanlığı Ve Diğer Kamu
Kurum Ve Kuruluşları İle Talep Edilen Bilgilerin Paylaşılması,
İlaç Teminin Sağlanması, Günlük Operasyonların Planlanması
Ve Yönetilmesi, Hastanın Değerlendirilmesi, Ayakta Tedavinin
Gerçekleştirilmesi, Gerekli Test Ve Tetkiklerin Yapılması Ve İlgili Süreçlerin Yürütülmesi, Hastaya Dair Yürütülen Teşhis
Ve Tedavi Çalışmaları Kapsamında Laboratuvar, Görüntüleme
Vb. Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sunulan Sağlık Ve Finansal
Hizmetlere İlişkin Verilerinin Mevzuata Uygun Olarak
Arşivlenmesi /Saklanması, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara
Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebebine
dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çağrı merkezi hattı, tarafımıza ait internet sitesi üzerinden elektronik formlar
ve çeşitli iletişim araçları üzerinden toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Hasta Çıkış ve Finans/Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Ad-Soyadı
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri 
 • Makbuz Bilgileri
 • İmza

Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sağlık Finansmanın
Planlanması ve Yönetimi, Anlaşmalı Kurumlar ile İlişkinin
Teyit Edilmesi, Sunulan Sağlık Ve Finansal Hizmetlere İlişkin
Verilerinin Mevzuata Uygun Olarak Arşivlenmesi /Saklanması,
Hizmetlerin Faturalandırılması Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ÖSS formları, ibranameler aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • IP
 • Kullanıcı Trafik Bilgisi

İnternet Sitesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv
Hizmetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin
Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak
işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımıza ait internet sitesi aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Fiziksel Mekân Güvenliği Sağlanmasına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kamera Kayıtları

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak
işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları ile toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Hukuki İşlem Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Adli ve İdari Makamlarla
  Yazışmalardaki Bilgiler
 • İhtarname/ İhbarname Kapsamındaki
  Bilgiler
 • Sözleşme Bilgisi
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış
Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin
Takibi ve Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Muayenehane tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta
KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz vekaletnameler, sözleşmeler, basılı ve elektronik dilekçeler/evraklar
vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Veri sahiplerine ait kişisel veriler yalnızca yukarıda sayılan amaçlar ve paylaşım amacınız dahilinde işbirliği içerisinde
olduğumuz tedarikçiler ve iş ortaklarımız, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz
yurt içinde bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti
sunan kurumlar, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, ikinci hekim görüşünün
alınması amacıyla ikinci hekim, yetki verilen kanuni temsilciler denetçiler dahil üçüncü kişiler, işvereniniz,
faturalandırmanın çalışılan kuruma yapıldığı takdirde ilgili kuruma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği
belge ve amaçlarla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler,
olası bir hukuki anlaşmazlık halinde danışmanlık aldığımız avukatlar ile paylaşılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz; kimlik, iletişim ve sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin altyapısı yurt dışında bulunan çeşitli
programlar aracılığıyla saklanması, saklama ve arşiv faaliyeti amacıyla yararlanılan sistem altyapılarının veya bulut
sistemlerinin yurt dışında bulunması, özel sigorta şirketleri vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin ve
tarafımıza ait e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, ikinci bir görüş talep
ettiğiniz hekimin yurt dışında bulunması, yurt içinde bulunan bir hekimden ikinci görüş talep edilmesi durumunda
altyapısı yurt dışında bulunan telefon uygulamaları aracılığıyla hastaya ait sağlık verisi iletilmesi, internet sitesinde
bulunan iletişim formunda belirtilen bilgilerin otomatik yolla altyapısı yurt dışında bulunan e-posta veri merkezlerine
iletilmesi çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.profdrozlemesen.com adresinde paylaşılmış olan Veri
Sahibi Başvuru Formu’nu (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas alınmıştır.) doldurmak
ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Muayenehane’ye daha önce bildirilen ve
Muayenehane’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir
biçimde Muayenehane’ye ait aşağıda belirtilen Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2 Daire:1
Şişli/İstanbul adresine veyahut kvk@profdrozlemesen.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre
talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Muayenehane, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin
uygulama alanı bulacağını temin eder.
Veri Sorumlusu : Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi
Adres : Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2 Daire:1 Şişli/İstanbul
Telefon : +90 212 302 99 91